خلاصه تقویم تاریخ افغانستان
پایگاه مجازی دانشجویان افغانستانی

  

زمان میلادی: ۱۷۷۳ تا ۱۷۹۳ میلادی

زمان هجری: ۱۱۸۷ تا ۱۲۰۸ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: تیمورشاه

رویدادها :

۱۷۷۵ احمد شاه درانی در شهر قندهار وفات نموده و پسرش تیمور شاه به سلطنت رسید.

 

۱۷۷۵ پایتخت افغانستان از شهر قندهار به کابل انتقال یافت.

 

۱۹/۵/۱۷۹۳ تیمورشاه درانی پادشاه افغانستان در بالاحصار کابل وفات یافت.

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

زمان میلادی: ۱۷۹۳ تا ۱۸۰۱ میلادی

زمان هجری: ۱۲۰۸ تا ۱۲۱۶ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: زمان شاه

رویدادها :

۲۳/۵/۱۷۹۳ شاه زمان به حیث پادشاه افغانستان انتخاب شـد.

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

زمان میلادی: ۱۷۹۳ تا ۱۸۰۱ میلادی

زمان هجری: ۱۲۰۸ تا ۱۲۱۶ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: زمان شاه

رویدادها :

۲۳/۵/۱۷۹۳ شاه زمان به حیث پادشاه افغانستان انتخاب شـد.

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

زمان میلادی: ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۳ میلادی

زمان هجری: ۱۲۱۶ تا ۱۲۱۸ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: شاه محمود

رویدادها :

۲۵/۷/۱۸۰۱ شاه محمود شاه زمان را دستگیر و او را کور نموده خود بر چوکی سلطنت تکیه زد.

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

زمان میلادی: ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۹ میلادی

زمان هجری: ۱۲۱۸ تا ۱۲۲۴ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: شاه شجاع

رویدادها :

۱۳/۷/۱۸۰۳ شاه شجاع به کابل رسید و خود را پادشاه مشروع افغانستان اعلان نمود.

 

۱۷/۶/۱۸۰۹ معاهده سه فقرهای دوستی بین شاه شجاع و مونت استورات الفنستن نماینده وقت بریتانیا در پیشاور به امضا رسید.

 

۳/۲/۱۸۱۰ شاه شجاع از افغانستان فرار کرده و خویش را تسلیم رنجیت سنگ حکمران وقت پنجاب نمود.

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

زمان میلادی: ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۸میلادی

زمان هجری: ۱۲۲۴ تا ۱۲۳۳ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: شاه محمود

رویدادها :

۱۸۱۸ کشته شدن وزیر فتح خان

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

زمان میلادی: ۱۸۲۶ تا ۱۸۳۹ میلادی

زمان هجری: ۱۲۴۲ تا ۱۲۵۵ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: دوست محمدخان

رویدادها :

۱۸۱۸-۱۸۳۵ جنگ داخلی و تقسیم شدن کشور به سردار نشینها

 

اکتوبر ۱۸۲۶ امیر دوست محمدخان شهر کابل را تصرف نمود.

 

۴/۹/۱۸۲۸ شاه محمود پادشاه افغانستان وفات نمود.

 

۱۸۳۵ امیر دوست محمدخان اعلان پادشاهی و خود را امیرالمومنین خواند.

 

۲۰/۹/۱۸۳۷ الکساندر برنس به حیث نماینده گورنر جنرال بریتانیایی مستقر در هند به کابل آمد.

 

۱۸۳۷ ورود ویتکوویچ نمایندهٔ روسیه به کابل

 

۲۶/۶/۱۸۳۸ معاهده هفده مادهای مابین نماینده حکومت بریتانیا و شاه شجاع و رنجیت سنگ در لاهور به امضا رسید.

 

۹/۹/۱۸۳۸ هرات محاصره ایرانی ها را درهم شکست.

 

۱/۱۰/۱۸۳۸ جنرال لارد آکلند بریتانوی در سمله فرمان جنگ در برابر افغانستان را صادر نمود.

 

۱۸۳۸ - ۱۸۴۲ جنگ اول افغان و انگلیس

 

جولای ۱۸۳۹ امیر دوست محمدخان با قوایش بهطرف بامیان عقب نشینی کرد.

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

زمان میلادی: ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۳ میلادی

زمان هجری: ۱۲۵۵ تا ۱۲۵۸ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: شاه شجاع

رویدادها :

۲۸/۴/۱۸۳۹ شاه شجاع برای بار دوم خود را پادشاه اعلان نموده و در قندهار به تخت سلطنت نشست.

 

۶/۸/۱۸۳۹ شاه شجاع با قوای انگلیس وارد شهر کابل شد.

 

۱۵/۱۰۱۸۴۰ عساکر انگلیسی قریجات سمت شمال کابل را طعمه آتش کردند.

 

۵/۱۱/۱۸۴۰ امیر دوست محمد تسلیم انگلیسها شد.

 

۲/۱۱/۱۸۴۱ مجاهدین افغان با یک حمله غافلگیرانه به قشون انگلیس در بالاحصار کابل شبیخون زدند.

 

۲۳/۱۲/۱۸۴۱ جلسهای بین رهبران افغان و انگلیس در کابل دایر شد و طی آن ویلیام مکناتن سفیر وقت بریتانیا در کابل توسط وزیراکبرخان به هلاکت رسید.

 

۱/۱/۱۸۴۲ معاهده هجده مادهای میان رهبران افغان و انگلیس به امضا رسید.

 

۶/۱/۱۸۴۲ قوای متجاوزگر انگلیس آماده ترک کابل شدند.

 

۱۴/۱/۱۸۴۲ قوای انگلیس به هنگام خروج از کابل مورد هوجوم مجاهدین افغان قرار گرفته و به جز از یک تن آنها بنام داکتر برایدن متباقی همه کشته شدند.

 

۵/۴/۱۸۴۲ شاه شجاع توسط یکی از رهبران مجاهدین افغان در منطقه سیاه سنگ کابل به قتل رسید.

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

زمان میلادی: ۱۸۴۳ تا ۱۸۶۳میلادی

زمان هجری: ۱۲۵۸ تا ۱۲۷۹ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: دوست محمدخان

رویدادها :

جنوری ۱۸۴۳ بازگشت امیر دوست محمد خان به افغانستان

 

۱۸۴۸ لشکرکشی امیر دوست محمد خان بیاری سکهان پنجاب

 

۳۰/۳/۱۸۵۵ قرارداد دوستی میان افغانستان و انگلیس در سه ماده در شهر پیشاور به امضا رسیـد.

 

۱۸۵۶ لشکرکشی ایرانیان به هرات و اعلان جنگ انگلستان با آن

 

۱۸۵۶ الحاق قندهار به متصرفات امیر دوست محمد خان

 

۲۶/۱/۱۸۵۷ امضای معاهده همکاری بین امیر و انگلستان

 

۲۷/۵/۱۸۶۳ شهر هرات بعد از ماهها محاصره بدست قوای دوست محمدخان سقوط کرد و مقبره هری توسط قوای این شخص ویران گردید.

 

۹/۶/۱۸۶۳ امیر دوست محمد در هرات وفات یافت.

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

زمان میلادی: ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۷ میلادی

زمان هجری: ۱۲۷۹ تا ۱۲۸۴ هجری قمری

پادشاه/رئیس جمهور: شیرعلیخان

رویدادها :

۱۲/۶/۱۸۶۳ امیر شیرعلی خان زمام قدرت را بدست گرفت.

 

----------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------

 

زمان میلادی: ۱۸۶۷ میلادی

 

زمان هجری: ۱۲۸۴هجری قمری

 

پادشاه/رئیس جمهور: محمد افضل خان

 

رویدادها :

 

۱۸۶۷ شکست امیر شیرعلیخان در جنگ برادران و تخت نشینی امیر محمد افضل خان

 

 

 

۷/۱۰/۱۸۶۷ امیر محمد افضل خان در کابل وفات یافت.

 

 

 

------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------

 

زمان میلادی: ۱۸۶۷ تا ۱۸۶۸ میلادی

 

زمان هجری: ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۵ هجری قمری

 

پادشاه/رئیس جمهور: محمد اعظم خان

 

رویدادها :

 

۱۸۶۷ محمد اعظم خان به پادشاهی رسید.

 

 

 

۱۸۶۸ سفر سید جمال الدین افغانی به کابل

 

 

 

------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------

 

زمان میلادی: ۱۸۶۸ تا ۱۸۷۹ میلادی

 

زمان هجری: ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۶ هجری قمری

 

پادشاه/رئیس جمهور: شیرعلیخان

 

رویدادها :

 

۷/۹/۱۸۶۸ قوای شیر علی خان در نواحی شش گاو کابل بر نیروهای محمد اعظم خان پیروز شده و شیر علی خان بار دوم به حیث پادشاه افغانستان قرار گرفت.

 

 

 

مارچ ۱۸۶۹ ملاقات با لارد مایو و ویسرای هند در امباله

 

 

 

۱۸۷۲ صدور قرار حاکمیت انگلستان در مسأله سیستان

 

 

 

سپتمبر ۱۸۷۳ کنفرانس سمله بین سید نور محمد شاه ویسرای هند

 

 

 

۱۸۷۳ اعلان ولایتعهدی شهزاده عبدالله

 

 

 

۱۸۷۳ آغاز نشر جریدهٔ شمس النهار

 

 

 

۱۸۷۴ زندانی شدن شهزاده محمد یعقوب خان

 

 

 

۱۸۷۶ تصرف انگلستان بر کویته

 

 

 

۱۸۷۷ کنفرانس پیشاور بین سید نور حممد شاه و نمایندگان ویسرا


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:
ارسال توسط سیدمحمدحسینی
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 36
بازدید دیروز : 25
بازدید هفته : 543
بازدید ماه : 1100
بازدید کل : 431057
تعداد مطالب : 212
تعداد نظرات : 359
تعداد آنلاین : 1